Học viện STEi, Singapore: Mở cơ hội “học & thực tập hưởng lương” cho sinh viên